Všeobecné obchodné podmienky

 

Článok I

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť Merch s.r.o., so sídlom Slávičia 10, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 47 608 803, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 95409/B.

 

 

Článok II

Definície pojmov

 

 1. V rámci týchto všeobecných obchodných podmienok sa používajú nasledovné pojmy:

 

 • E-shop znamená webová stránka https://shop.prirodzenenajlepsi.sk prevádzkovaná Predávajúcim;

 

 • GDPR znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
  o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

 

 • Kúpna cena znamená cena uvedená v Objednávke, za ktorú Kupujúci kupuje Tovar;

 

 • Kupujúci znamená každý návštevník E-shopu, ktorý vytvoril Objednávku za účelom uzatvorenie Kúpnej zmluvy; Kupujúcim je právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ);

 

 • Občiansky zákonník znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov;

 

 • Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov;

 

 • Objednávka znamená formulár dostupný na E-shope, prostredníctvom ktorého Kupujúci záväzne objednáva konkrétne vymedzený Tovar za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy;

 

 • Predávajúci znamená spoločnosť Merch s.r.o., so sídlom Slávičia 10, 903 01 Senec, Slovenská republika, IČO: 47 608 803, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 95409/B;

 

 

 • Tovar znamená predmet kúpy špecifikovaný v Objednávke, ktorý Kupujúci kupuje prostredníctvom E-shopu a na základe Kúpnej zmluvy;

 

 • Účet znamená účet vytvorený na E-shope;

 

 • VOP znamená tieto všeobecné obchodné podmienky vydané Predávajúcim;

 

 • Zákon o alternatívnom riešení sporov znamená zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 

 • Zákon o DPH znamená zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

 

 • Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

 

 • Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;

 

 • Zákon o predaji na diaľku znamená zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 • Kúpna zmluva znamená zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom E-shopu, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a Kupujúci sa zaväzuje Tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu;

 

 • Zmluvná strana znamená Predávajúci alebo Kupujúci;

 

 

Článok III

Všeobecné informácie

 

 1. Týmito VOP sa riadia všetky záväzkové vzťahy a všetky práva a povinnosti, ktoré vznikli alebo súvisia s uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami.

 

 1. Uzatvorením Kúpnej zmluvy sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Tovaru a Kupujúci sa zaväzuje tento Tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú Kúpnu cenu.

 

 1. Kupujúci si môže vytvoriť Účet bezplatne priamo na E-shope, pričom je povinný uviesť nasledovné údaje:
  1. meno a priezvisko;
  2. adresu;
  3. telefónne číslo;
  4. e-mailová adresa.

 

 1. Po vytvorení Účtu je Kupujúcemu doručený overovací e-mail na ním zadanú e-mailovú adresu pri registrácii. Kupujúci je povinný potvrdiť vytvorenie Účtu prostredníctvom overovacieho e-mailu.

 

 1. Kupujúci je oprávnený mať iba jeden Účet. Ak Predávajúci zistí, že Kupujúci má duplicitné Účty, tak neskoršie vytvorené Účty budú zrušené.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť vytvoriť, deaktivovať, obmedziť alebo zrušiť Účet.

 

 1. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

 

 1. Kupujúci je oprávnený kontaktovať Predávajúceho a to nasledovne:
  1. poštou: Merch s.r.o., Majerská 269, 900 50 Kráľová pri Senci, Slovenská republika;
  2. telefonicky: +421 220 924 420
  3. e-mail: info@shop.prirodzenenajlepsi.sk

 

 

Článok IV

Objednávka a uzatvorenie Kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci je pred uzatvorením Kúpnej zmluvy s Predávajúcim povinný vytvoriť kompletnú Objednávku s požadovanými údajmi a odoslať ju Predávajúcemu prostredníctvom E-shopu.

 

 1. Kupujúci začne proces vytvorenia Objednávky:
  1. zvolením konkrétneho Tovaru spolu so špecifickými vlastnosťami (veľkosť, farba, počet, a pod.) a jeho pridaním do košíku prostredníctvom tlačidla „Pridať do košíka“, pričom následne postupuje podľa bodu 3 až 11 tohto článku VOP; alebo
  2. v prípade konkrétne určeného Tovaru bez toho, aby bol Tovar uložený priamo do košíka, pričom Kupujúci následne postupuje podľa bodu 4 až 11 tohto článku VOP.

 

 1. Kupujúci má možnosť:
  1. zobraziť si obsah nákupného košíka prostredníctvom tlačidla „Zobraziť košík“, z ktorého je následne prostredníctvom tlačidla „Pokračovať“ presmerovaný na objednávkový formulár; alebo
  2. byť presmerovaný priamo na objednávkový formulár prostredníctvom tlačidla „Pokladňa“.

 

 1. Kupujúci je v objednávkovom formulári povinný zvoliť krajinu doručenia, spôsob doručenia a spôsob platby a zadať údaje v rozsahu:
  1. názov firmy alebo meno a priezvisko;
  2. sídlo alebo trvalé bydlisko;
  3. dodacia adresa (ak je odlišná od sídla alebo trvalého bydliska);
  4. IČO (ak nejde o spotrebiteľa);
  5. DIČ (ak nejde o spotrebiteľa);
  6. IČ DPH (ak nejde o spotrebiteľa);
  7. telefónne číslo;
  8. e-mailová adresa.

 

 1. Po správnom vyplnení objednávkového formulár a zvolení nevyhnutných parametrov Objednávky v zmysle bodu 4 vyššie, Kupujúci prostredníctvom tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“ vyjadruje súhlas s týmito VOP a odosiela Objednávku Predávajúcemu. Podľa zvoleného spôsobu platby Kupujúci môže byť presmerovaný na platobnú bránu za účelom uhradenia Kúpnej ceny.

 

 1. Kupujúci je použiť darčekový poukaz alebo zľavový kupón slúžiaci na úhradu Kúpnej ceny alebo poskytnutie zľavy z Kúpnej ceny.

 

 1. Odoslaná Objednávka je (záväzným) návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy a pôsobí od momentu jej doručenia Predávajúcemu.

 

 1. O prijatí Objednávky informuje Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom automaticky generovaného e-mailu zaslaného Kupujúcemu na e-mail uvedený v Objednávke. Doručenie oznámenia o prijatí Objednávky zo strany Predávajúceho Kupujúcemu neznamená uzavretie Kúpnej zmluvy. Po doručení oznámenia o prijatí Objednávky Predávajúci vykoná overenie dostupnosti Tovaru uvedených v Objednávke. Kúpna zmluva je uzavretá až zaslaním potvrdenia Objednávky na e-mail Kupujúceho. Potvrdenie Objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii Tovaru, ktorého predaj je predmetom Kúpnej zmluvy, ďalej údaje o Kúpnej cene a platobných podmienkach, informáciu o tom, že Tovar je alebo bude pripravený na vyzdvihnutie alebo informáciu o tom, že Tovar bol expandovaný Kupujúcemu.

 

 1. Kupujúci je povinný v Objednávke riadne vyplniť všetky údaje označené ako povinné. V prípade, ak Objednávka nebude vyplnená riadne, Predávajúci je oprávnený túto Objednávku odmietnuť.

 

 1. Kupujúci má právo stornovať odoslanú Objednávku bez uvedenia dôvodu do momentu doručenia potvrdenia Objednávky Predávajúcim.

 

 

Článok V

Platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný Predávajúcemu za Tovar zaplatiť Kúpnu cenu uvedenú v Objednávke. Kúpna cena je uvedená vrátane sadzby DPH podľa platných právnych predpisov v čase dodania zdaniteľného plnenia.

 

 1. Kupujúci môže úhradu Kúpnej ceny vykonať viacerými spôsobmi, pričom dostupnosť jednotlivých spôsobov úhrady Kúpnej ceny sa môže líšiť podľa krajiny doručenia:
  1. na dobierku pri prevzatí Tovaru;
  2. online prostredníctvom platobnej brány TatraPay+
  3. prostredníctvom Benefit Plus;
  4. darčekovým poukazom, voucherom alebo zľavovým kupónom.

 

 1. Kúpna cena považuje za uhradenú až momentom jej pripísania na bankový účet Predávajúceho alebo momentom, kedy sa Kúpna cena dostane do dispozície Predávajúceho.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci doručí Kupujúcemu faktúru (daňový doklad) v elektronickej podobe v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) Zákona o DPH a to do 24 hodín po úhrade Kúpnej ceny.

 

 1. Predávajúci môže Kupujúcemu poskytnúť zľavu z Kúpnej ceny, na ktorú nemá Kupujúci nárok.

 

 

Článok VI

Dodacie podmienky

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje odoslať Tovar Kupujúcemu do 30 dní odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený túto lehotu jednostranne predĺžiť podľa dostupnosti Tovaru o čom je povinný bezodkladne informovať Kupujúceho.

 

 1. Predávajúci je povinný dodať Tovar v dohodnutom množstve a kvalite a spolu so všetkými informáciami a dokladmi potrebnými na prevzatie a užívanie Tovaru ako aj ďalšie doklady v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje spôsobom bližšie špecifikovaným pri výbere v Objednávke, pričom dostupnosť jednotlivých spôsobov sa môže líšiť podľa krajiny doručenia:
  1. národný poštový prepravca (pošta);
  2. kuriérska spoločnosť.

 

 1. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní Tovaru.

 

 1. Spôsob dodania Tovaru a cenu za dodanie (poštovné) zvolí a potvrdí Kupujúci v Objednávke, pričom viac informácií je dostupných v časti Dopravné a platobné podmienky.

 

 1. Podmienky dodania Tovaru sa spravujú aktuálnymi dodacími podmienkami príslušného prepravcu, ktoré sú zverejnené na príslušnej webovej stránke zvoleného prepravcu.

 

 1. Výška poštovného je uvedená v Objednávke. Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu zaplatiť poštovné spolu s Kúpnou cenou.

 

 1. Ak Tovar nie je možné Kupujúcemu dodať z dôvodu jeho nedostupnosti alebo z iných závažných dôvodov (najmä ak Predávajúci zistí vady Tovaru pri jeho zabalení alebo, že časť Tovaru chýba a pod.), je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti informovať Kupujúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného Kupujúcemu a zároveň je Predávajúci povinný uviesť predpokladaný termín doručenia Tovaru. Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť Objednávky doručí dodatočne v rámci dodacej lehoty, za podmienky, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo uvedené v rámci Objednávky.

 

 1. Kupujúci je povinný Tovar prevziať a to v dohodnutom mieste a čase. Tovar sa považuje za prevzatý:
  1. momentom prevzatia Tovaru od prepravcu, ak je Kupujúcim fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ)
  2. momentom odovzdania Tovaru prepravcovi, ak je Kupujúcim právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ.

 

 1. Kupujúcemu, ktorý si zvolil spôsob platby na dobierku, pričom si Tovar neprevzal, nebude umožnené si pri ďalšej Objednávke zvoliť spôsob platby na dobierku. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že Predávajúcemu vzniká právo na náhradu škody, ak Kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať si Tovar.

 

 1. Nebezpečenstvo vzniku škody na Tovare prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru.

 

 1. Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho prevzatím Tovaru a úplným zaplatením Kúpnej ceny a poštovného.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie Tovaru z dôvodov na strane prepravcu.

 

 

Článok VII

Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade:
  1. nemožnosti plnenia Kúpnej zmluvy; ako nemožnosť plnenia Kúpnej zmluvy je možno posúdiť najmä, avšak nie výlučne prípady ako vypredanie zásob Tovaru, nedostupnosť Tovaru, vyššia moc a pod.,
  2. ak Kupujúci neuhradil Kúpnu cenu;
  3. ak Kupujúci neprevzal Tovar v zmysle čl. VI bod 9 týchto VOP,
  4. ak Kupujúci nesúhlasí so zmenou VOP v zmysle čl. XII týchto VOP.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy okrem prípadu:
  1. ak je predmetom Kúpnej zmluvy Tovar vyrobený na zákazku, podľa špecifických požiadaviek Kupujúceho alebo špeciálne pre (jedného) Kupujúceho, pričom v takom prípade je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najneskôr do 24 hodín od uzatvorenia Kúpnej zmluvy; alebo
  2. uvedeného v bode 3 nižšie.

 

 1. Ak bola Kúpna zmluva dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti Zmluvných strán, tak je Kupujúci, ako fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ), oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru alebo aj pred začatím plynutia tejto lehoty a to s výnimkou Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je Tovar v zmysle § 7 ods. 6 Zákona o predaji na diaľku a to najmä, avšak nie výlučne Tovar, ktorým sú zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy alebo počítačový softvér predávaný v ochrannom obale, ak Kupujúci tento obal rozbalil.

 

 1. Odstúpenie musí byť oznámené Predávajúcemu najneskôr posledný deň lehoty na odstúpenia. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy je zachovaná, ak Kupujúci odovzdá písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy spolu s formulárom na odstúpenie od Kúpnej zmluvy najneskôr posledný deň lehoty na poštovú prepravu alebo ak písomné oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od Kúpnej zmluvy zašle Kupujúci najneskôr posledný deň lehoty prostredníctvom online formuláru.

 

 1. Účinky odstúpenia od Kúpnej zmluvy nastávajú doručením vyplneného online formuláru v zmysle bodu 4 vyššie.

 

 1. Kupujúci je povinný vrátiť Predávajúcemu kompletný Tovar vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, najneskôr však v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia odstúpenia od Kúpnej zmluvy Predávajúcemu. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru.

 

 1. Predávajúci je povinný v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu vrátane poštovného na jeho bankový účet uvedený vo formulári pre odstúpenie. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia Tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý Predávajúci ponúka. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu Kúpnu cenu pred tým, ako mu je Tovar vrátený.

 

 1. V prípade, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a doručí Predávajúcemu Tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v skutočnej výške.

 

 1. Náklady na vrátenie objednaného Tovaru v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Kupujúcim znáša Kupujúci.

 

 

Článok VIII

Reklamácia Tovaru

 

 1. Predávajúci sa zaväzuje Tovar dodať v požadovanej kvalite, množstve a bez vád. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré sa vyskytujú na Tovare pri jeho prevzatí Kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú počas trvania zákonnej záručnej doby.

 

 1. Kupujúci je oprávnený reklamovať Tovar, na ktorom sa vyskytuje vada a to v rámci zákonnej záručnej doby.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený reklamovať vadu Tovaru v prípade, ak o vade vedel pred prevzatím Tovaru, resp. bol na ňu upozornený alebo mu z toho dôvodu bola Predávajúcim poskytnutá primeraná zľava z Kúpnej ceny Tovaru.

 

 1. Predávajúci nezodpovedá za vadu alebo škodu na Tovare spôsobenú treťou osobou (najmä prepravcom).

 

 1. Kupujúci je povinný reklamovať Tovar prostredníctvom na to určeného Reklamačného formuláru. Kupujúci je povinný uviesť v Reklamačnom formulári správne a pravdivé informácie (najmä IBAN, prostredníctvom ktorého Predávajúci vráti Kupujúcemu Kúpnu cenu za reklamovaný Tovar). Ak je Reklamačný formulár neúplný, tak Predávajúci vyzve Kupujúceho na doplnenie informácií.

 

 1. Predávajúci je po overení údajov o uplatnenej reklamácii a overení platnosti záručnej doby prijať uplatnenú reklamáciu, pričom je povinný doručiť Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie bez zbytočného odklady, avšak najneskôr spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie Predávajúci doručí Kupujúcemu na jeho e-mail uvedený v Reklamačnom formulári.

 

 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, avšak v odôvodnených prípadoch ju môže vybaviť aj neskôr, nie však dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

 1. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade, ak Predávajúci uzná uplatnenú reklamáciu, tak sa vybavenie reklamácie vykoná tak, že Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy a Predávajúci má v takom prípade povinnosť vrátiť Kúpnu cenu.

 

 1. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenie reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie Predávajúcim. Písomný doklad o vybavení reklamácie Predávajúci doručí Kupujúcemu na jeho e-mail uvedený v Reklamačnom formulári.

 

 1. Ak si Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru:
  1. počas prvých 12 mesiacov od kúpy, tak je Predávajúci oprávnený vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť Kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie;
  2. po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, tak je Predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak je Tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Predávajúci je povinný Kupujúceho uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci reklamovaný Tovar zaslaný mu na dobierku nepreberá.

 

 

Článok IX

Doručovanie

 

 1. Akákoľvek vzájomná komunikácia medzi Zmluvnými stranami sa doručuje výlučne elektronicky a to na e-mailovú adresu:
  1. Predávajúci: info@shop.prirodzenenajlepsi.sk
  2. Kupujúci: e-mailová adresa uvedená v Objednávke.

 

 1. Akákoľvek písomnosť sa bude považovať za riadne doručenú druhej Zmluvnej strane nasledujúci pracovný deň po jej odoslaní z e-mailovej adresy.

 

 

Článok X

Rozhodné právo a riešenie sporov

 

 1. Tieto VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

 

 1. Všetky spory vzniknuté v súvislosti s VOP budú Zmluvné strany prednostne riešiť mimosúdnou cestou. Zmluvné strany sú povinné vynaložiť maximálne úsilie na vyriešenie vzniknutých sporov vzájomnou dohodou. Ak Zmluvné strany nevyriešia vzájomné spory prostredníctvom vzájomnej dohody, Zmluvné strany sú oprávnené obrátiť sa na príslušný všeobecný súd v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 

Článok XI

Postúpenie a započítanie

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený postúpiť alebo previesť akékoľvek práva alebo povinnosti (bez ohľadu na právnu formu postúpenia alebo prevodu) na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

 

 1. Predávajúci je oprávnený kedykoľvek postúpiť alebo previesť akékoľvek práva alebo povinnosti vyplývajúce (bez ohľadu na právnu formu postúpenia alebo prevodu) na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho.

 

 1. Kupujúci nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho.

 

 1. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek pohľadávku voči Kupujúcemu vrátane tých, ktorých sa nemožno domáhať na súde alebo ktoré nemožno postihnúť výkonom rozhodnutia, resp. ktoré nemožno vymáhať. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať aj nesplatnú pohľadávku voči splatnej pohľadávke Kupujúceho.

 

 

Článok XII

Zmeny VOP

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne kedykoľvek zmeniť tieto VOP počas ich platnosti, pričom je povinný vždy zaslať Kupujúcemu a aplikovať aktuálne platné znenie VOP. Zmena je účinná uplynutím 10 dňovej lehoty po dni, kedy bolo oznámenie o zmene doručené Kupujúcemu. Nadobudnutím platnosti a účinnosti nových VOP strácajú platnosť a účinnosť pôvodné VOP.

 

 1. Ak Kupujúci nesúhlasí so zmenou VOP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť Predávajúcemu najneskôr do dňa účinnosti nových VOP. V prípade nesúhlasu Kupujúceho so zmenou VOP podľa prvej vety, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy. Ak Kupujúci v lehote podľa tohto bodu VOP nedoručí Predávajúcemu svoj nesúhlas so zmenou v zmysle predchádzajúcej vety, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa odo dňa účinnosti zmeny VOP riadia novými zmenenými VOP.

 

 

Článok XIII

Ochrana osobných údajov

 

 1. V súvislosti so vznikom a plnením Kúpnej zmluvy ako aj s inými súvisiacimi činnosťami v zmysle týchto VOP dochádza k spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb a to najmä, avšak nie výlučne Kupujúcich alebo osôb zastupujúcich Kupujúceho. Z tohto dôvodu Predávajúci vypracoval oznámenie o spracúvaní osobných údajov, predmetom ktorého sú bližšie informácie v zmysle čl. 13 a 14 GDPR a § 19 a 20 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Kupujúci nie dotknutá osoba, tak je povinný zabezpečiť sprostredkovanie informácií a oboznámiť všetky dotknuté osoby vystupujúce na jeho strane o obsahu oznámenia o spracúvaní osobných údajov, ktoré vypracoval Predávajúci.

 

 1. Viac informácií o spracúvaní osobných údajov je dostupných v časti Oznámenie o spracúvaní osobných údajov.

 

 

Článok XIV

Záverečné ustanovenia

 

 1. VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 06.2024 a sú nepretržite zverejnené na E-shope.

 

 1. Právne vzťahy neupravené týmito VOP, ktoré vznikli uzavretím Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako fyzickou osobou – nepodnikateľom (spotrebiteľ) sa spravujú najmä Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ako právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom sa spravujú najmä Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

 1. Kupujúci odoslaním Objednávky potvrdzuje, že sa s týmito VOP, vrátene ich príloh, vopred riadne oboznámil, ich obsahu porozumel, že s nimi bezvýhradne súhlasí a akceptuje ich.

 

 1. Pokiaľ Kupujúci ako fyzická osoba – nepodnikateľ (spotrebiteľ) nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na Predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak Predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, Kupujúci má v zmysle § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Kupujúci zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde Kupujúci na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

 

 1. Kupujúci je oprávnený podávať podnety a sťažnosti písomne, a to prostredníctvom e-mailu na: info@merch.sk. Predávajúci informuje Kupujúceho o posúdení podnetu alebo sťažnosti e-mailom zaslaným na e-mail Kupujúceho. Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom: Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04.

 

 1. Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.