Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

 

Toto oznámenie o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „Oznámenie“) vypracovala spoločnosť Merch s.r.o., so sídlom Slávičia 10, 903 01 Senec, IČO: 47 608 803, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č.: 95409/B (ďalej len „Spoločnosť“) za účelom poskytnutia stručných, transparentných, zrozumiteľných a ľahko dostupných informácii ohľadne spracúvania Vašich osobných údajov.

 

1.Definície použitých pojmov

 

V zmysle zásady transparentnosti a zrozumiteľnosti Spoločnosť na účely poskytovania informácii v rámci tohto Oznámenia používa nasledovné pojmy:

 

 • Dotknutá osoba ste Vy, ak Spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje spôsobom uvedeným v tomto Oznámení;

 

 • GDPR je nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

 

 • Portál je webový portál https://shop.prirodzenenajlepsi.sk, vrátane všetkých subdomén, podstránok a súčastí;

 

 • Zákon je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;

 

 

2. Všeobecný úvod

 

Toto Oznámenie je vypracované v súlade s čl. 13 a čl. 14 GDPR, § 19 a § 20 Zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Vzhľadom na to, že Spoločnosť je prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, dovoľuje si Vám poskytnúť všetky nevyhnutné informácie ohľadne tohto spracúvania.

 

Spoločnosť zároveň na Portáli používa súbory cookies. Niektoré súbory cookies môžu, okrem iných funkcií, získavať aj Vaše osobné údaje. V takýchto prípadoch je Spoločnosť zároveň prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR, resp. § 5 písm. o) Zákona. Viac informácii o súboroch cookies je dostupných na Portáli.

 

Spoločnosť zároveň v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov navrhla a implementovala štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov vrátane primeraných technických a organizačných opatrení s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti Vašich osobných údajov.

 

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s týmto Oznámením alebo spracúvaním Vašich osobných údajov alebo v súvislosti s uplatnením Vašich práv v zmysle GDPR a Zákona, môžete kedykoľvek kontaktovať Spoločnosť:

 1. poštou na adresu: Merch s.r.o., Slávičia 10, 903 01 Senec;
 2. e-mailom na e-mailovú adresu: info@shop.prirodzenenajlepsi.sk;

 

 

 3. Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Spoločnosť nižšie uvádza prehľad jednotlivých spracovateľských činností, ako aj spracúvané osobné údaje, účel spracúvania, právny základ spracúvania, dobu uchovávania a ďalšie informácie.

 

Spracúvané osobné údaje

Účel spracúvania osobných údajov

 

Právny základ spracúvania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov

 

Zákonná alebo zmluvná požiadavka a možné následky neposkytnutia osobných údajov

 

Osobné údaje nevyhnutné na zabezpečenie vzájomnej komunikácie - meno, priezvisko, e-mail, telefonický kontakt a obsah komunikácie.

 

Takáto komunikácia môže prebiehať online (email, kontaktný formulár, atď.), telefonicky alebo prostredníctvom poštovej zásielky.

Zabezpečenie komunikácie (vrátane odoslania, prevzatia a evidencie fyzickej a elektronickej pošty) medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobou.

Oprávnený záujemSpoločnosti.

 

Oprávneným záujmomSpoločnosti je efektívne a bezproblémové zabezpečenie komunikácie s Dotknutou osobou.

Po dobu 3 rokoch od poslednej komunikácie medzi Spoločnosťou a Dotknutou osobu.

 

Po dobu 10 rokovodo dňa prijatia alebo odoslania listinnej pošty.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť u Spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona.

Osobné údaje nevyhnutné na registráciu na Portáli a vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta – meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného bydliska, e-mail a telefonický kontakt.

Registrácia na Portáli a vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta.

Predzmluvné rokovanie a zmluvná povinnosť Spoločnosti.

 

Registráciou na Portáli uzatvára Dotknutá osoba zmluvný vzťah so Spoločnosťou, predmetom ktorého je vytvorenie a prevádzkovanie užívateľského konta.

Po dobu existencie užívateľského konta a následne po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehotyvzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť nemôže s Dotknutou osobu uzatvoriť zmluvný vzťah, t.j. nebude možné vytvoriť užívateľské konto.

Osobné údaje nachádzajúce sa v dokumentácii, ktorá je súčasťou registratúry -  meno, priezvisko, podpis, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, e-mail, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu alebo údaje nachádzajúce sa v predmetnej dokumentácii.

Správa registratúry.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

 

Spoločnosť si plní zákonné povinnosti v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. a vyhlášky č. 410/2015 Z. z.

Po dobu 10 rokovodo dňa zaradenia dokumentu do registratúry.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Osobné údaje nevyhnutné na uplatňovanie práv Spoločnosti - meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, dátum narodenia a ostatné osobné údaje spracúvané v rámci jednotlivých konaní.

 

Tieto práva môže Spoločnosť uplatňovať súdnou aj mimosúdnou cestou.

Uplatňovanie nárokov súdnou cestou prostredníctvom súdov, rozhodcovských súdov, exekútorských úradov, advokátskych kancelárií, notárskych úradov alebo mimosúdnou cestou.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

 

Zákonná povinnosť spočíva v identifikácií Dotknutej osoby a nároku Spoločnosti pri uplatňovaní a vymáhaní práv.

 

Zákonné povinnosti vyplývajú z nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov: zákon č. 40/1964 Zb., zákon č. 513/1991 Zb., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 233/1995 Z. z., zákon č. 244/2002 Z. z., zákon č. 162/2015 Z. z. a zákon č. 563/2009 Z. z.

 

Oprávnený záujemSpoločnosti.

 

V prípade, ak neexistuje zákonná povinnosť na spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby, avšak tieto osobné údaje sú nevyhnutné na uplatnenie alebo vymáhanie práv Spoločnosti, Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu.

 

Oprávneným záujmomSpoločnosti je uplatňovanie práv a ich následné vymáhanie prostredníctvom zákonných prostriedkov.

Po dobu trvania premlčacej alebo prekluzívnej lehoty alebo po dobu 10 rokov od právoplatného skončenia konania.

Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej zákonnej povinnosti.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť si nemôže splniť svoje zákonné povinnosti a tým pádom sú obmedzené jej práva pri uplatňovaní nárokov.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe oprávnených záujmov z dôvodu, že vykonala test zlučiteľnosti účelov, pričom pôvodný účel, na ktorý spracúvala osobné údaje je zlučiteľný s účelom, ktorým je uplatňovanie nárokov.

Osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a riadne plnenie zmluvných povinností - meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, pracovná pozícia a podpis.

Uzatvorenie zmluvy, zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami a riadne plnenie zmluvných povinností.

 

Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby, ktorá vystupuje ako zastupujúca či kontaktná osoba druhej zmluvnej strany (napr. štatutár, člen štatutárneho orgánu, prokurista, splnomocnenec, kontaktná osoba, atď.)

Oprávnený záujemSpoločnosti.

 

Oprávneným záujmomSpoločnosti je uzatvorenie zmluvného vzťahu, zabezpečenie plnenia jej zmluvných povinností vyplývajúcich z predmetného zmluvného vzťahu a zabezpečenie komunikácie medzi zmluvnými stranami.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehotyvzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť u Spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona.

 

V prípade, ak zamestnávateľ Dotknutej osoby uvádza jej osobné údaje v rámci zmluvného vzťahu, aplikuje sa § 78 ods. 3 Zákona, v zmysle ktorého zamestnávateľ môže poskytovať takéto údaje.

Osobné údaje nevyhnutné na kontaktovanie druhej zmluvnej strany, ktorou je Dotknutá osoba - meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a ďalšie osobné údaje uvedené v zmluve alebo spracúvané na základe zmluvy.

Uzatvorenie a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Dotknutá osoba (s výnimkou spotrebiteľskej zmluvy).

Predzmluvné rokovanie a zmluvná povinnosť Spoločnosti.

 

Zmluvná povinnosť vyplýva zo Zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehotyvzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť nemôže s Dotknutou osobu uzatvoriť zmluvný vzťah.

Osobné údaje nevyhnutné na uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy - meno, priezvisko, adresa doručenia, e-mail, telefonický kontakt a obsah objednávky.

Uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy.

 

V prípade, ak Dotknutá osoba chce zakúpiť tovar alebo službu prostredníctvom Portálu, tak uzatvára so Spoločnosťou spotrebiteľskú zmluvu. Na uzatvorenie tejto zmluvy je Spoločnosť povinná spracúvať osobné údaje.

Predzmluvné rokovanie a zmluvná povinnosť Spoločnosti.

 

Zmluvná povinnosť vyplýva zo Zmluvy uzatvorenej s Dotknutou osobou.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehotyvzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť nemôže s Dotknutou osobu uzatvoriť spotrebiteľský zmluvný vzťah.

Osobné údaje nevyhnutné na uplatnenie práv Dotknutej osoby - meno, priezvisko, email, telefonický kontakt, predmetné osobné údaje, uplatňované právo a ďalšie informácie.

Uplatňovanie práv Dotknutých osôb prostredníctvom žiadosti.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

 

Zákonná povinnosť spočíva v umožnení Dotknutej osobe uplatniť si svoje práva prostredníctvom žiadosti a následne sa žiadosťou zaoberať.

 

Zákonné povinnosti vyplývajú z nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov: GDPR a Zákon.

Po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť Dotknutej osoby vybavená.

Spoločnosť spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej zákonnej povinnosti.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Spoločnosť si nemôže splniť svoje zákonné povinnosti a tým pádom nemôže vybaviť žiadosť Dotknutej osoby.

Osobné údaje nevyhnutné na vedenie účtovnej agendy a daňovej agendy -meno, priezvisko, email a telefonický kontakt a iné údaje uvedené na faktúre.

Vedenie účtovnej a daňovej agendy.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

 

Spoločnosť si plní zákonné povinnosti vyplývajúce najmä v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z., zákona č. 222/2004 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb., zákona č. 311/2001 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 582/2004 Z. z., zákona č. 283/2002 Z. z. a zákona č. 563/2009 Z. z.

Po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom sa osobné údaje prvýkrát spracúvali.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

Osobné údaje nevyhnutné dosiahnutie oprávneného záujmu Spoločnosti - meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mail, záznam hovoru a ďalšie osobné údaje poskytnuté v rámci komunikácie.

Skvalitňovanie hovorov a poskytnutých služieb prostredníctvom call centra.

Oprávnený záujemSpoločnosti.

 

Oprávneným záujmomSpoločnosti je zabezpečenie efektívneho spôsobu poskytovania pomoci a asistencie ako aj zefektívnenie poskytovania služieb.

Po dobu 1 mesiaca od vyhotovenia zvukového záznamu.

Dobrovoľnosť poskytnutia údajov.

 

Dotknutá osoba môže uplatniť u Spoločnosti svoje právo namietať spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 21 GDPR a § 27 Zákona.

 

Osobné údaje nevyhnutné na zapojenie sa do súťaže - meno, priezvisko, profil na sociálnej sieti, doručovacia adresa, informácia o vyžrebovaní a obsah komentára na sociálnej sieti (fotografia, text alebo audiovizuálny záznam).

Organizácia súťaže.

 

V prípade, ak sa Dotknutá osoba zapojí do súťaže, tak uzatvára so Spoločnosťou zmluvný vzťah, ktorého predmetom je účasť v súťaži a odovzdanie výhry v prípade splnenia podmienok súťaže.

Predzmluvné rokovanie a zmluvná povinnosť Spoločnosti.

 

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehotyvzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok, že Dotknutá osoba sa nemôže zúčastniť sa na súťaži.

Osobné údaje nevyhnutné na prijatie a vybavenie reklamácie -meno, priezvisko, adresa trvalého alebo prechodného pobytu, reklamovaný tovar alebo služba a ďalšie údaje uvedené v reklamácii.

Prijímanie a vybavovanie reklamácií.

 

Spoločnosť je povinná prijať, spracovať, vybaviť a viesť evidenciu reklamácií.

Zákonná povinnosť Spoločnosti.

 

Zákonné povinnosti vyplývajú z nasledovných všeobecne záväzných právnych predpisov: zákon č. 40/1964 Zb., zákon č. 250/2007 Z. z. a zákon č. 102/2014 Z. z.

Po dobu premlčacej lehoty alebo prekluzívnej lehotyvzťahujúcej sa na nároky Spoločnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.

 

Neposkytnutie osobných údajov má za následok porušenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov.

 

 

4. Práva Dotknutých osôb

 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám, ako Dotknutej osobe, vznikajú nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť u Spoločnosti vo forme žiadosti. Spoločnosť je v takomto prípade povinná poskytnúť Dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Spoločnosť môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takomto prípade informuje Dotknutú osobu o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

 

Nižšie uvedené práva Dotknutej osoby nie sú v každom prípade absolútne a môžu sa na ich uplatnenie vzťahovať zákonné výnimky v zmysle GDPR alebo Zákona. Zároveň platí, že rôzne práva sa vzťahujú na rôzne spracovateľské činnosti.

 

 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR alebo § 21 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo získať potvrdenie, či Spoločnosť spracúva jej osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak má právo získať k týmto osobným údajom prístup. Dotknutá osoba má zároveň právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci tohto Oznámenia, pričom Spoločnosť toto Oznámenie pravidelne aktualizuje.

 

 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR alebo § 22 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Dotknutá osoba má zároveň právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

 • Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR alebo § 23 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva a to bez zbytočného odkladu. Právo na výmaz avšak nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR a § 23 ods. 2 Zákona, resp. Spoločnosť nie je povinná vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR a § 23 ods. 4 Zákona.

 

 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR alebo § 24 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo, aby Spoločnosť obmedzila spracúvanie jej osobných údajov za podmienok uvedených v zmysle čl. 18 GDPR a § 24 Zákona.

 

 • Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR alebo § 26 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak poskytla svojej osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúva Spoločnosť automatizovanými prostriedkami.

 

 • Právo namietať (čl. 21 GDPR alebo § 27 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo na oprávnené účely Spoločnosti alebo tretích strán vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch. Dotknutá osoba má taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Spoločnosť o nej spracúva na účely priameho marketingu, vrátane profilovania.

 

 • Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania (čl. 22 GDPR alebo § 28 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovanie a ktoré má účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

 

 • Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona)

 

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona dozornému orgánu, ak sa domnieva, že Spoločnosť spracúva jej osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom.

 

Dotknutá osoba môže podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

 • Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR alebo § 14 Zákona)

 

Ak sa spracúvajú osobné údaje na právnom základe súhlasu Dotknutej osoby, tak má Dotknutá osoba právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu: info@shop.prirodzenenajlepsi.sk

 

 

5. Zdroje získavania osobných údajov

 

Spoločnosť primárne získava osobné údaje priamo od Dotknutých osôb. V niektorých prípadoch avšak Dotknuté osoby priamo nevystupujú v kontakte so Spoločnosťou a v takomto prípade Spoločnosť získava osobné údaje z iných zdrojov, ktorými sú:

 

 • verejne dostupné zdroje, v rámci ktorých je uvedených osobný údaj Dotknutej osoby;
 • iná osoba, ktorá poskytuje Spoločnosti osobné údaje Dotknutej osoby – v takomto prípade je poskytujúca osoba povinná disponovať súhlasom Dotknutej osoby v zmysle § 78 ods. 6 Zákona;

 

 

6. Príjemcovia osobných údajov

 

Spoločnosť môže poskytnúť osobné údaje Dotknutých osôb aj ďalším fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo medzinárodným organizáciám.

 

Spoločnosť v prípade poskytovania osobných údajov Dotknutých osôb zabezpečuje najvyššiu možnú mieru ochrany osobných údajov, pričom v prípade poskytovania osobných údajov svojim sprostredkovateľom alebo spoločnému prevádzkovateľovi má uzatvorený zmluvný vzťah v zmysle čl. 26 alebo čl. 28 GDPR, resp. § 33 alebo § 34 Zákona.

 

Spoločnosť poskytuje osobné údaje Dotknutých osôb nasledovným kategóriám príjemcov alebo orgánom verejnej moci:

 • kontrolujúce alebo kontrolované subjekty a ostatné subjekty v horizontálnej alebo vertikálnej hierarchii organizačnej štruktúry Spoločnosti;
 • obchodní partneri;
 • poskytovatelia právnych, účtovných, daňových, konzultačných, IT alebo iných služieb;
 • znalec, autorizovaná, notifikovaná a akreditovaná osoba alebo osoba oprávnená na vykonávanie záručných opráv;
 • Slovenská pošta, a.s., kuriérske spoločnosti a dopravné spoločnosti;
 • orgány verejnej moci.

 

 

7. Doba uchovávania osobných údajov

 

Okrem ustanovenej doby uchovávania pre jednotlivé osobné údaje v zmysle bodu 3 tohto Oznámenia, môže Spoločnosť uchovávať osobné údaje Dotknutých osôb aj po dlhšiu dobu a to v prípade, ak je nevyhnutné uchovávať osobné údaje aj po dlhšiu ako ustanovenú dobu z dôvodu oprávnených záujmov Spoločnosti alebo z dôvodu zmeny v jej zákonných povinnostiach.

 

 

8. Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

Spoločnosť môže prenášať osobné údaje Dotknutých osôb do iných tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám. V prípade prípadného prenosu osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa Spoločnosť vždy zaväzuje zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany osobných údajov Dotknutých osôb.

 

Spoločnosť neprenáša osobné údaje do iných tretích krajín ani medzinárodným organizáciám.

 

 

9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 

Spoločnosť nevyužíva pri spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.